Sotsiaaldialoog Euroopa tasandil


Euroopa Ühenduse tasandil on sotsiaaldialoogi eesmärgiks hõlmata Euroopa tööandjate esindajaid ning töötajate esindajaid üle-euroopalisi ettevõtteid ja töötajaid mõjutavate teemade haldamisel ja toimimisel Euroopa Liidus. Euroopa tööandjate ja töötajate esindajaid nimetatakse ühiselt sotsiaalpartneriteks. Sotsiaaldialoog toimub nii üldisel kui ka majandusharu/kutseala tasandil. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee, sotsiaalpartnerid ja Komisjon rõhutavad sotsiaaldialoogi rolli igal tasandil, mis propageerib muutusi ja tänapäevastumist Euroopa Liidus. 


Sotsiaaldialoogis nähakse eduka majanduse ja sotsiaalsete reformide liikumapanevat jõudu ning võtit Euroopa Liidu paremal haldamisel. Euroopa Liidu strateegia rõhutab sotsiaaldialoogi rolli Euroopat puudutavate võtmeküsimuste lahendamisel, sh oskuste ja kvalifikatsioonide areng, tööorganisatsioonide moderniseerimine, võrdsete võimaluste ja mitmekülgsuse propageerimine ning aktiivse vananemise poliitika arendamine. 


Euroopa Liidu sotsiaaldialoog hõlmab Ühenduse poliitikat, ulatudes majandus- ja rahanduspoliitikast nii sotsiaalpoliitikani kui ka tööseaduseni. Dialoog ei hõlma töötasude või nende astmete määramise või kokkulepete tingimusi, kuna töötasud ei kuulu Euroopa Liidu kompetentsi. Sotsiaaldialoogi roll põhineb selle originaalsel ratsionaalsusel – sotsiaalpartnerid esindavad kõigi huve töömaailmas. 


Euroopa Liidu tasandil on sotsiaaldialoogil põhiliselt kaks omadust:

- kaasamine – läbi informeerimise ja nõustamise, Euroopa Liidu poliitika väljatöötamise ja Ühenduse seadusandluse arendamise ning laiaulatuslike Euroopa Liidu kompetentsi kuuluvate algatuste, eriti ettevõtlust ja tööhõivet mõjutavate küsimuste osas. Euroopa Liidu kolmepoolsete organite liikmelisus.

- tööseaduse sotsiaalpoliitika osas – kohustuslik kaheastmeline protseduur Komisjoni ettepanekute läbitöötamiseks võimalusega sõlmida sotsiaalpartnerite vahel kahepoolseid kokkuleppeid, milliste sisu omandab seadusliku jõu peale Ministrite Nõukogu kinnitust. 


Euroopa Liidu sotsiaaldialoogi kokkulepped mõjutavad ka mingil määral igat liikmesriiki, nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, sest paljud direktiivid sisaldavad sätteid, mis võimaldavad sotsiaalpartneritel sobitada juhiseid vastavalt riikliku olukorra erinevustele või sõlmida kokkuleppeid, mis vastaksid direktiivide eesmärkidele. 


Euroopa Liit püüab toetada sotsiaaldialoogide arengut, pakkudes erinevaid koolitusprogramme ning teostades uuringuid sotsiaaldialoogi arengute kohta liikmesriikides. 


Euroopa Liidu lähenemisviis majanduse ja sotsiaalse arengu koostööle ning Euroopa Liidu eesmärk laiendada sotsiaaldialoogi rakendamist on olulise tähtsusega lahutamatu osa sellest, mida nimetatakse Sotsiaalseks Euroopaks (Social Europe).


Sotsiaalpartneriteks Euroopa tasandil on:

Euroopa Komisjoni Tööhõive ja Sotsiaalpoliitika Peadirektoraat (Employment and Social Affairs Directorate General of the Europe Commission) on vastutav Komisjoni sotsiaalpoliitika eest. Sotsiaalpoliitika

hulka kuuluvad:

  • tööhõive;
  • Euroopa Sotsiaalfond (European Social Fund);
  • töötingimused ja töö organiseerimine, sh tööseadus ja sotsiaalne dialoog;
  • sotsiaalne kaasamine;
  • meeste ja naiste võrdõiguslikkus.
Sotsiaaldialoogi tulemusena on valminud järgmised raamkokkuleped: