Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing väärtustab oma tegevustes järgmisi põhimõtteid:
  • dialoogivalmidus 

Meie tegevus saab olla tulemuslik vaid juhul, kui peame oma eesmärkide poole püüdlemisel tihedaid avatud läbirääkimisi tööandjate ja nende esindajatega. See tähendab, et nii ametiühingud kui ka tööandjad peavad olema valmis ja võimelised kuulama ja arvesse võtma teise poole õigustatud huvisid ning püüdma leida mõlemaid osapooli rahuldav lahendus.
  • koostöövalmidus

Meie eesmärgid on saavutatavad vaid juhul, kui teeme koostööd ametiühingu-siseselt parema võimekuse ja kogemuste jagamise nimel ning koostööd teiste sotsiaalpartneritega - teised ametiühingud, Ametiühingute Keskliit, TALO, tööandjate esindajad ja riigiasutused. Vaid kahepoolselt heas usus koostööd tehes on võimalik saavutada sellised kokkulepped ja kujundada sellised seadused, mis kõikide osapoolte huvisid teenivad ja õigusi kaitsevad.
  • teadlikkus

Meie ametiühing on tugev vaid juhul, kui töökohtades tegutsevad hea ettevalmistuse saanud võimekad usaldusisikud ja aktiivsed liikmed. Seetõttu pöörame palju tähelepanu oma liikmete koolitamisele nii töösuhteid reguleerivate seaduste teemal, kollektiivläbirääkimiste teemal ja muudel üldistel ja spetsiifilistel ametiühingutööd puudutavatel teemadel.
  • pikaajalised huvid

Peame lühiajalistest võitudest olulisemaks võimet näha meie otsuste ja saavutatud kompromisside pikaajalist mõju. Seisame seetõttu ennekõike selle eest, et meie liikmetel oleks ka tulevikus sissetulek ja turvaline töökeskkond, ning püüame saavutada võimalikult pikaajalisi huve teenivaid kompromisse.
  • solidaarsus

Meie tegevus on kantud ühtekuuluvustundest ning kõik meie osakonnad on valmis avaldama toetust ning andma abi mistahes ühele osakonnale või liikmele tema huvide kaitseks. Väljendame alati võimalusel solidaarsust ka teiste ametiühingute ja ametiühinguliitude tegemiste suhtes, mille eesmärk on saavutada töötajatele paremaid töötingimusi ning kindlustada nende sissetulek ja huvide kaitse.
  • aus konkurents

Peame teenindus- ja kaubandussektori jätkusuutlikkuse ja töökohtade säilimise nimel oluliseks, et ettevõtted järgiksid heas usus häid ettevõtlustavu ning hoiduksid äritegevuses võtetest, mis võiksid väärata ausat konkurentsi ning seada seeläbi löögi alla ettevõtete töötajate sissetuleku ja muud töötingimused. Peame seetõttu oma olulisimaks missiooniks harutasandi kollektiivlepingute poole pürgimist.