1. Organisatsiooni nimi ja asukoht

 

Eesti Teenindus- ja  Kaubandustöötajate Ametiühing on iseseisev omaalgatuslik eraõiguslik juriidiline isik ja vabatahtlik isikute mittetulunduslik ühendus.

Organisatsiooni nime  võib lühendada ETKA ning tõlkida inglise keelde Estonian Trade Union of Commercial and Servicing Employees. Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu asukoht on Tartu.

     

2. Asutamine

 

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing on Eesti Kaubanduse ja Tarbijate Kooperatsiooni Töötajate Ametiühingu Liidu õigusjärglane, põhieesmärkide kandja ja tegevuse jätkaja.

 

3. ETKA tegevuse alusdokumendid

 

ETKA tegevuse aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad seadused ja muud õigusaktid, Eestile siduvad välislepingud, ETKA põhikiri ja juhtorganite otsused ning arengukava. ETKA on iseseisev omaalgatuslik ametiühing, mis ei sõltu tööandjatest, nende ühendustest ega ole neile aruandekohustuslik.

ETKA-l on oma põhikiri, pangaarved ja sümboolika

 

4. ETKA suhted teiste organisatsioonidega

 

ETKA teeb koostööd teiste mittetulundusühingute, rahvusvaheliste ja välisriikide ametiühingute ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga. ETKA võib ühishuvide korral kuuluda sobivatesse organisatsioonidesse, ametiühingute liitudesse ja rahvusvahelistesse ametiühinguorganisatsioonidesse.