21.  ETKA-l on õigus omada vallas- ja kinnisvara.

22.  ETKA rahalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetustest, loteriidest, kultuuri- ja meelelahutusüritustest saadud tuludest ja muudest tuludest kooskõlas seadusega, millest võib moodustada heategevuslikke ja muid fonde,  korraldada loteriisid, osta aktsiaid.

23.  Rahalised vahendid hoitakse juhatuse poolt otsustatud pangas ja neid 

kasutatakse vastavalt tegevuskavale eelarve alusel.

24.  Asjaajamise korrast kinnipidamist, eelarve täitmist ja finants-majanduslikku

tegevust kontrollivad  revident (revidendid) vähemalt üks kord aastas ja kannab ette volikogul.

25.  ETKA vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

26.  Majandusaasta algab 01.jaanuariga ja lõpeb 31.detsembriga.