27.  ETKA tegevus lõpetatakse  konverentsi otsusega kui on alles jäänud vähem kui

5 (viis) liiget.

28.  ETKA tegevuse lõpetamisel kasutatakse olemasolevad varad ja raha likvideerimiskomisjoni poolt vastavalt konverentsi otsusele ja ametiühingute seadustele.

29.  ETKA tegevuse lõpetamisest teatatakse põhikirja registreerijale.

30.  Likvideerimisega seotud vaidlusküsimused lahendatakse  likvideerimiskomisjoni

poolt või kohtu korras.

31.  ETKA sundlõpetamine toimub ainult kohtuotsuse alusel seaduses ettenähtud  korras.

32.  Kui käesolev põhikiri on vastuolus kehtivate seadustega, kohaldatakse seadustes

sätestatut.