11.  ETKA juhtorganite otsustusvõime ja otsuste vastuvõtmise kord

11.1  ETKA juhtorganid on:

                 1)  konverents;

                 2)  volikogu;

                 3)  juhatus;

11.2  ETKA juhtorgan on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa enam kui 50 % juhtorgani  liikmetest.

11.3  Kui juhtorgani koosolek  ei ole otsustusvõimeline kvoorumi puudumise tõttu,   kutsutakse kokku uus koosolek sama päevakorraga ühe  kuu jooksul. Sama päevakorraga kokku kutsutud uus koosolek on  otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm juhtorgani liiget.      

11.4  Kõik ETKA juhtorganid võtavad otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Häälte võrdsel jagunemisel langetab otsuse koosoleku juhataja. ETKA juhtorgani otsusele kirjutab alla juhtorgani koosoleku juhataja.

11.5  ETKA põhikirja muudatused ja ETKA tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 konverentsil  osalenud delegaatidest.

11.6 Erakorraliselt kokku kutsutud ETKA juhtorgan võtab vastu otsuseid nendes päevakorrapunktides, mille arutamiseks juhtorgan kokku kutsuti.

11.7 ETKA volikogu ja juhatuse otsuste vastuvõtmise ja hääletamise protseduur määratakse kindlaks nende töökorraldusega.

 

12. ETKA konverents

 

12.1. ETKA kõrgeim organ ( üldkoosolek) on  konverents, mis toimub korraliselt üks kord viie aasta jooksul.

12.2. Konverentsi kutsub kokku ETKA juhatus. Juhatus määrab kindlaks konverentsi toimumise aja, koha ja päevakorra ning teatab sellest vähemalt üks kuu enne konverentsi toimumist.

12.3. ETKA liikmed valivad oma osakonna üldkoosolekutel ETKA konverentsi   delegaadid vastavalt esindusnormile. Esindusnormi kinnitab ETKA juhatus. Iga osakond nimetab ka vähemalt ühe asendusdelegaadi.

12.4. ETKA erakorraline konverentsi kutsub kokku ETKA juhatus oma algatusel või kui seda taotlevad kirjalikult põhjust ära näidates 1/10 ETKA liikmetest, 1/ 5 ETKA volikogu liikmetest või ETKA revisjonikomisjon (revident)

12.5.  Erakorralise konverentsi kokku kutsumisest teatab ETKA juhatus ETKA liikmetele ette vähemalt üks nädal enne erakorralise konverentsi toimumist.

 

13.  ETKA volikogu

 

13.1.  Volikogu juhib konverentsidevahelisel ajal ETKA tegevust.

13.2.  Volikogu moodustatakse ETKA liikmete esindajatest viieks aastaks. Volikogu koosseisu korrigeeritakse ETKA osakondadelt saadud teabe alusel volikogu töökorralduses sätestatud korrale

13.3.  Volikogu moodustamiseks nimetavad ETKA osakonnad oma esindajad vähemalt kaks nädalat enne volikogu istungi toimumist. Iga osakond nimetab ka vähemalt ühe volikogu varuliikme, kes osaleb volikogu koosolekul põhiliikme äraoleku korral.

13.4.  ETKA juhatuse liige ei saa olla volikogu liige

13.5.  Volikogu tööd juhib volikogu juhataja, kes valitakse esimesel volikogu istungil. Kuni volikogu juhataja valimiseni juhatab esimest volikogu koosolekut konverentsi juhataja.

13.6.  Volikogu tegutseb volikogu poolt kinnitatud töökorralduse alusel.

13.7.  Volikogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas.

13.8. Volikogu korralise koosoleku kutsub kokku ETKA juhatus. Kirjaliku kutse postitab või saadab E- posti teel juhatus volikogu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne volikogu koosolekut. Kutses näidatakse ära koosoleku toimumine aeg, koht ja päevakord.

13.9. Volikogu erakorralise istungi kutsub kokku ETKA juhatus: oma otsuse põhjal,  vähemalt 10% volikogu liikmete või 1/3 ETKA liikmete soovil. Kirjalikus kutses  näidatakse ära erakorralise istungi korraldamise põhjus. Kirjaliku kutse postitab või saadab E- posti teel juhatus volikogu liikmetele vähemalt üks nädala enne volikogu koosolekut. Kutses näidatakse ära koosoleku toimumine aeg, koht ja päevakord

13.10.Kui ETKA juhatus ei kutsu kokku volikogu erakorralist istungit, kutsuvad volikogu erakorralise istungi kokku istungi kokkukutsumist taotlenud volikogu liikmed võiETKA liikmed.

 

14.  ETKA  konverentsi pädevus

 

14.1.  Võtab vastu, täiendab ja muuda ETKA põhikirja;

14.2.  Võtab vastu ETKA arengukava, kinnitab ETKA eelarve ja majandusaasta aruande

14.3.  Annab hinnangu eelmise konverentsi otsuste ning arengukava täitmise koht;

14.4. Arutab läbi ETKA finantsmajandusliku tegevuse revideerimise tulemused ja annab hinnangu   finantsmajandusliku olukorra kohta;

14.5.  Määrab kindlaks ETKA volikogu moodustamise korra ja esindusnormi ning          kinnitab  volikogu töökorralduse;

14.6.  Valib ETKA esimehe ja  revidendid;

14.7.  Vajadusel kutsub tagasi ETKA esimehe;

14.8.  Määrab kindlaks ETKA juhatuse suuruse ja moodustab juhatuse;

14.9. Otsustab ETKA ümberkujundamise, ühinemise, jagunemise, tegevuse       lõpetamise;

14.10 Valib delegaadid EAKL-i kongressile, EAKL volikogule ja ETKA esindajad rahvusvahelistesse   organisatsioonidesse;

14.11.Käsitleb muid konverentsi päevakorda võetud organisatsiooni tegevuse küsimusi, mis tulenevad ETKA põhikirjast, arengukavast ja ETKA  juhtorgani otsustest.

 

15.  ETKA volikogu pädevus

 

15.1.  Kinnitab volikogu töökorralduse;

15.2.  Võtab vastu ETKA arengukava ja vajadusel teeb muudatusi, kinnitab ETKA

eelarve ja majandusaasta aruande;

15.3.  Annab hinnangu majandusaasta aruandele ning arengukava täitmisele;

15.4.  Arutab läbi ETKA finantsmajandusliku tegevuse revideerimise tulemused ja annab hinnangu finantsmajandusliku olukorra kohta;

15.5.  Määrab kindlaks liikmemaksu maksmise korra ja suuruse;

15.6.  Sõlmib ETKA esimehega lepingu ETKA tegevuse juhtimise korraldamiseks;

15.7.  Määrab kindlaks ETKA juhatuse suuruse ja moodustab juhatuse;

15.8.  Algatab vajadusel ETKA juhatuse liikme tagasikutsumise;

15.9.  Otsustab ETKA liikme väljaarvamise ETKA liikmeskonnast või hääleõiguseta

jätmise ETKA organites ning tema hääleõiguse taastamise ETKA organites;

15.10.  Otsustab ETKA astumise sobivatesse ühendustesse  ja rahvusvahelistesse  organisatsioonidesse;

15.11. Kinnitab ETKA fondide moodustamise ja nende põhikirjad, samuti otsustab     erinevatesse fondidesse sisse- ja väljaastumise;

15.12. Moodustab töörühmi ja komisjone ning määrab kindlaks nende ülesanded;

15.13. Valib delegaadid EAKL-i kongressile, EAKL volikogule ja ETKA esindajad          rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;

15.12.Käsitleb muid volikogu päevakorda võetud organisatsiooni tegevuse küsimusi,   mis  tulenevad ETKA põhikirjast, arengukavast ja ETKA  juhtorgani otsustest

16.  ETKA esimehe valimine ja juhatus moodustamine

 

16.1.  ETKA esimehe valimine ja juhatuse moodustamine valimisperioodiks   toimub

ETKA konverentsil          

16.2.  ETKA juhatuse liikmete arvu suurendamisel või konverentsi vahelisel perioodil

lahkunud või tagasikutsutud juhatuse liikme asemele uue juhatuse liikme valimine toimub volikogu koosolekul.

16.3.  ETKA liikmel on õigus esitada üks ETKA esimehe liikmekandidaat vähemalt üks nädal enne  konverentsi.  Esimehe kandidaadid osalevad valimise ajal konverentsil.ETKA esimeheks valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

16.4.  ETKA liikmel on õigus esitada üks ETKA juhatuse  liikmekandidaat vähemalt üks nädal enne  konverentsi  või volikogu koosolekut. Juhatuse liikmekandidaadid osalevad valimise ajal konverentsil või volikogu koosolekul. Juhatuse liikmeks valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

16.5. Volikogu võib juhatuse liikmete arvu vajadusel suurendada punktis 16.2 kindlaks määratud piires.

16.6. Volikogu võib juhatuse liiget ( välja arvatud ETKA esimees) juhatusest tagasi kutsuda enne volituste tähtaja lõppu järgmistel juhtudel:

         1)  juhatuse liikme kohustuste rikkumine;

         2)  juhatuse liikme kirjalik avaldus;

         3)  ETKA liikme algatus,

         4)  muu mõjuv põhjus

 

17.  ETKA juhatuse tegevus.

 

17.1.  ETKA tegevust juhib juhatus. Juhatus valitakse viieks aastaks.

17.2. Juhatuse liikmete alammäär on viis inimest ja ülemmäär  üheksa inimest, nende hulgas juhatuse esimees

17.3. Juhatuse esimees esindab ETKA-t kõigis tema õigustoimingutes. Teised juhatuse  liikmed võivad esindada  ETKA-t  kahekesi koos.

17.4.  Juhatuse esimeheks on ETKA esimees, kes korraldab juhatuse tegevust ja esindab ETKA t täiendava volikirjata.

17.5.  Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks (1)kord kuus. Koosoleku toimumise aeg ja päevakord tehakse ETKA liikmetele teatavaks vähemalt üks  nädal enne koosolekut.

17.6.  Juhatuse erakorralise koosoleku kutsub kokku ETKA esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest, teatades sellest kirjalikult vähemalt kolm päeva ette.        

 

18.  Juhatuse pädevus

 

18.1. Juhib ja esindab ETKA-t, moodustab ETKA osakonnad, piirkonnad ja sektorid ning  vajadusel töörühmi;

18.2.  Kinnitab juhatuse töökorralduse;

18.3. Korraldab raamatupidamist ja koostab pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed;

18.4. Määrab esindajaid ja moodustab delegatsioone ETKA esindamiseks, läbirääkimisteks ja lepingute sõlmimiseks, määrab kindlaks nende ülesanded ja

volitused;

18.5. Kutsub kokku konverentsi, ja volikogu koosolekud ja  kehtestab esindusnormid ning delegaatide valimise korra;

18.6. Kutsub kokku erakorralise konverentsi;

18.7. Otsustab ETKA liikmeks astumise, väljaastumise ja väljaarvamise ning korraldab ametiühinguliikmete arvestuse ning vabastab liikme ajutiselt liikmemaksu  tasumisest;

18.8.  Annab esimehe (asetäitja) allkirjaga kinnitatud volitusi ETKA liikmetele         õigustoimingute teostamiseks;

18.9. Kinnitab ETKA palgalised ametikohad ja palgamäärad ning töötab välja tööjuhendid;

18.10 Võtab tööle ja vabastab töölt ETKA palgalised töötajad;

18.11 Esitab konverentsil ja volikogul arutusele tulevate küsimuste materjalid ja

korraldab vastuvõetud otsuste täitmise;

18.12 Käsutab ETKA vara ja rahalisi vahendeid vastavalt arengukavale ja eelarvele,

esitab volikogule ja  konverentsile tegevusaruande ja raamatupidamise aruande;

18.13.Lahendab muid ametiühinguliikumise arendamise, ETKA põhikirja ja  arengukava ülesandeid, mis on vajalikud liikmete huvide ja õiguste kaitsmiseks.

 

 19.  Juhatuse otsuse  vastuvõtmine

 

19.1. Juhatuse otsused võetakse vastu kokku kutsutud juhatusel või koosolekut kokku kutsumata koosolekule kogunemata.

19.2. Juhatuse otsused nummerdatakse ning säilitatakse ETKA juhatuse protokollide

kaustas.

19.3. Juhatuse protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

19.4. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata (elektroonilise

hääletamise korral­damiseks) saadab ETKA esimees juhatuse liikmetele otsuse

projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm päeva ja pikem kui seitse päeva. Otsuse projektile peab olema lisatud seletuskiri ja

põhjendus, miks on otstarbekas otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.

19.5. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse

eelnõu poolt hääletab kirjalikult vähemalt 2/3 juhatuse liik­metest. Juhatuse

liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse otsuse

eelnõule vastu hääletanuks.

19.6. ETKA esimees teeb juhatuse hääletamise tulemused teatavaks järgmisel päeval

pärast määratud kirjaliku vastamise tähtaja möödumist  juhatu­se liikmetele,

ETKA osakondadele.