Liikmeks astumise avalduste vormid


1. ETKA ametiühingu liikmeks astumise avaldus.doc


2. ETKA ametiühingu liikme avaldus tööandjale.doc


3. Säästumarketi Ametiühingu liikmeks astumise avaldus.doc


4. Säästumarketi Ametiühingu liikme avaldus tööandjale.doc


5. Turvatöötajate Ametiühingu liikmeks astumise avaldus.doc


6. Turvatöötajate Ametiühingu liikme avaldus tööandjale.doc

 Ametiühingu usaldusisiku õigused


Ametiühingu usaldusisikutel on õigus:

 • saada tasustatud tööst vaba aega oma ülesannete täitmiseks,
 • kasutada oma ülesannete täitmiseks tööandja ruume,
 • saada osaliselt tasustatud tööst vaba aega ametiühingukoolitustest osavõtmiseks,
 • tutvuda töökorralduse ja -tingimustega,
 • pidada ametiühingu nimel tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu vms lepingu sõlmimiseks,
 • saada tööandjalt informatsiooni töökorraldust ja -suhteid puudutavates küsimustes ning nõuda, konsultatsioone ettevõtte käekäiku ja tulevikuplaane puudutavates küsimustes,
 • kaasata tööandjaga suhtlemisel eksperte.

Usaldusisikule tagab seadus lisaks ka täiendava kaitse koondamise eest:

 • asutuses/ettevõttes toimuvate koondamiste korral on usaldusisikul eelisõigus jääda tööle
 • juhul kui tööandja lõpetab usaldusisikuga töölepingu ebaseaduslikult, on temale makstav hüvitis tavatöötajaga võrreldes kahekordne
 • töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise korral on tööandjal kohustus usaldusisik tööle ennistada (tema soovil)
 • usaldusisikut ei tohi vallandada selle tõttu, et ta täidab oma ülesandeid töötajate esindajana
 • tööandjal on keelatud usaldusisikuga tööleping lõpetada kollektiivläbirääkimiste ajal.

Asutuse/ettevõtte juhil on kohustus pidada konsultatsioone ka enne kollektiivset koondamist, et leida koos usaldusisikuga parimad võimalikud lahendused. Usaldusisik võib taotleda näiteks:

 • koondatavate arvu vähendamist,
 • koondatavatele mõne muu ametikoha leidmist asutuses/ettevõttes,
 • töökorralduse või tööülesannete muutmist,
 • tööalase väljaõppe korraldamist,
 • koondatute ümberõppe korraldamist,
 • äripartnerite abi kaasamist koondatute tööle rakendamiseks.

Ametiühingu usaldusisiku tegevust reguleerib Eesti Vabariigis ametiühingute seadus, nii töötajate kui ka ametiühingu usaldusisiku informeerimises ja konsulteerimises osalemise regulatsioon on sätestatud töötajate usaldusisiku seaduses.Allikas: Eesti Ametiühingute Keskliit