Töövaidlused

Töövaidlus on vaidlus töötaja ja tööandja vahel, mis on tekkinud töölepingu ettevalmistamisest või seoses töölepingu täitmisega.

 

Töövaidlusi lahendavad töövaidluskomisjonid (edaspidi TVK) ja maakohtud (edas- pidi kohus). Töötajal on õigus valida, kas esitada nõue TVKsse või kohtusse. Töö- õigusest tuleneva nõude esitamine TVKsse on vaba riigilõivust. Kohtusse saab esitada riigilõivuvabalt töötasu ja töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõudeid.

 

Vaidlus töövaidluskomisjonis:

• alates 01. juulist 2009 on TVKsse võimalik esitada nõudeid, mis ei ületa

150 000 krooni;

• töövaidlusavaldus tuleb esitada eesti keeles, kahes eksemplaris. Avaldus peab oleme selge ja arusaadav, soovitav on kaasata jurist;

• avalduses tuleb ära näidata tööandja ja töötaja aadressid ning kontaktandmed;

• rahasummade nõudmisel tuleb arvutada summad, mida nõutakse;

• avalduse esitaja peab oma nõudeid tõendama;

• tõendiks võivad olla dokumendid (sh nt faks, e-kirja väljatrükk vms.), võimalusel tuleks kaasata tunnistaja;

• töötaja võib taotleda, et puuduvad dokumendid (nt töölepingu) nõuaks tööandjalt välja TVK;

• vaidluse kaotanud pool ei pea tasuma teise poole vaidlusega seotud kulusid;

• otsuse teeb kolmest liikmest (töötajate esindaja, tööandjate esindaja ja TVK

juhataja) koosnev komisjon;

• otsus tehakse teatavaks 5 tööpäeva jooksul pärast asja arutamist TVK istungil;

• TVK otsusega mittenõustunud poolel on õigus ühe kuu jooksul (alates kirjaliku otsuse saamisest) esitada kohtule taotlus sama vaidluse uueks läbivaatamiseks.

 

Vaidlus kohtus:

• avaldus peab vastama rangetele vorminõuetele, kindlasti tuleks kaasata jurist;

• tuleb teada kohtumenetluse korda;

• vaidluse lahendamine nõuab rohkem aega kui TVKs;

• vaidluse lahendab kohtunik ainuisikuliselt;

• kohus võib otsustada, et vaidluse kaotanud pool peab tasuma teise poole kohtukulud;

• kohtu otsusega mittenõustumisel on võimalik esitada kaebus ringkonnakohtule.

 

Töötaja nõuete esitamise tähtajad:

• töötasu nõue (sh viivised) – 3 aastat. Nõude esitamise tähtaega loetakse palgapäevale järgnevast päevast, millal töötasu pidi laekuma töötaja pangakontole;

• töölepingu lõpetamise seaduslikkus – 30 kalendripäeva alates ülesütlemisavalduse saamisest.

• kõik muud töösuhtest tulenevad nõuded – 4 kuud alates rikkumisest teada saamisest

 

Vajalikud seadused (töölepingu seadus, individuaalse töövaidluse lahendamise seadus) leiab:http://www.estlex.com või http://www.riigiteataja.ee

 

Tööinspektsioon teostab järelevalvet järgmiste töölepingu seaduse sätete täitmise üle:

• töölepingus sisalduvad andmed ja nende esitamise kohustus (§ 5 lg 1 ja 3);

• töölepingu sõlmimine alaealisega (§ 8 lg 1–3 ning 6 ja 7);

• tööandja kohustus teavitada tähtajatu töölepingu sõlmimise võimalusest ning võimalusest töötada täistööajaga või osalise tööajaga (§ 28 lg 2 p 9 ja 10);

• tööandja kohustus pidada kokkulepitud töötasust kinni maksud ning maksta vähemalt üleriigilist töötasu alammäära (§ 29 lg 3 ja 6);

• tööandja kohustus maksta töötasu vähemalt kord kuus (§ 33 lg 1);

• tööaeg (§ 43);

• ületunnitöö piirangud (§ 44 lg 2 ja 3 ning 5–7);

• öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine (§ 45);

• töö tegemise aja piirangud (§ 46 lg 1–3);

• tööandja kohustus anda tööpäevasiseseid vaheaegu (§ 47 lg 2 ja 3);

• valveaja tasustamine ja piirangute järgimine (§ 48 lg 1 ja 2);

• alaealise töölerakendamise piirangute järgimine(§ 49);

• öötöö piirangute järgimine (§ 50);

• igapäevase ja iganädalalase puhkeaja võimaldamine (§ 51 ja 52);

• tööaja lühendamine neljale riigipühale eelneval tööpäeval (§ 53);

• tööandja informeerimise ja konsulteerimise kohustus töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel (§ 101 lg 1–3);

• tööturuasutuse teavitamine kollektiivsest ülesütlemisest (§ 102 lg 1 ja 2);

• tööandja informeerimise ja konsulteerimise kohustus ettevõtte üleminekul (§

113 lg 1 ja 2).

 

TVK ja kohtu otsuste täitmine

Kui tööandja vabatahtlikult ei täida TVK või kohtu jõustunud otsust, tuleb pöörduda

kohtutäituri poole otsuse sundtäitmiseks.

 

TVK aadressid:

Põhja Inspektsiooni Töövaidluskomisjon

Kuhlbarsi 1, 10128 Tallinn

 

Lõuna Inspektsiooni Töövaidluskomisjon

Teguri 37, 50107 Tartu

Lembitu 2A, 65609 Võru

 

Ida Inspektsiooni Töövaidluskomisjon

Malmi 5A, 20309 Narva

Tallinna 12, 44306 Rakvere

 

Lääne Inspektsiooni Töövaidluskomisjon

Esplanaadi 10, 80010 Pärnu

Lossi 12, 93816 Kuressaare

 

Lisainfot TVKde asukohtade, vastuvõtuaegade jms. kohta leiab Tööinspektsiooni kodulehelt http://www.ti.ee

 

September 2009