Töötasu

Töötasu on seaduse (§ 5) kohaselt töölepingu kohustuslik tingimus – st töötaja ja tööandja peavad kokku leppima töö eest makstavas tasus.

 

Töölepingus (kirjalikus dokumendis) tuleb ära näidata:

•  töölepingu sõlmimisel kokkulepitud töötasu, sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstava tasu, suurus (brutosummana);

•  töötasu arvutamise viis (ajatöö või tükitöö);

•  maksmise kord (pangaülekanne või sularahamakse);

•  palgapäev (vähemalt üks kord kuus);

•  töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed (tulumaks, sotsiaalmaks jt – võib viidata õigusaktidele).

 

Töö- või kollektiivlepingus võib täiendavalt kokku leppida, millise osa töötasust moodustab põhipalk, lisatasu, preemia, juurdemakse, hüvitis vms.

 

Kui pooled lepivad kokku, et ületunnitöö hüvitatakse rahas, tuleb töötajale maksta iga töötatud ületunni eest 1,5-kordset töötasu (§ 44).

 

Öötöö eest maksab tööandja 1,25-kordset töötasu (§ 45). Töölepingus võib kokku leppida, et töötasu hõlmab ka tasu öötöö eest. NB! Töötasu üleriigilises alammääras ei saa sisalduda öötöö tasu.

 

Kõik hüvitised (lisatasud) on töötasu selgelt piiritletud osad. Tööandja on kohustatud pidama täpset ja üksikasjalikku töötasu arvestust ning esitama selle nõudmisel töötajale.

 

Kui töötasu kokkulepet ei suudeta tõendada, loeb töövaidluskomisjon või kohus tasu suuruseks sarnase töö eest tavaliselt makstava tasu. Töötaja peab tõendama, millist tasu makstakse teistele sarnast tööd tegevatele töötajatele kas samas ettevõttes või mujal (§ 29).

 

Kui tööandja ei maksa töötaja töötasult makse ja töötaja teeb seda ise, on tal õigus nõuda sellest tekkinud kahju (nt makstud maksude ja maksete summad) sisse tööandjalt (§ 29). Tööandja rikkumisest tuleb teavitada Tööinspektsiooni.

Kui palgapäev langeb riigipühale või puhkepäevale, loetakse palgapäevaks eelnev tööpäev. Tööandja peab töötajale maksma:

•  keskmist töötasu, kui töötaja viibib tööalasel koolitusel (§ 28);

•  keskmist töötasu, kui tööandja ei kindlusta tööga (§ 35);

•  töötasu aja eest, mil töötaja täidab usaldusisiku ülesandeid (§ 36);

•  keskmist töötasu, kui töötaja ei saa tööd teha isiklikel põhjustel (viibib arsti juures, ametiasutuses, matustel jne) (§ 38).

 

Majandustulemustelt makstav tasu (§ 30). Kui töölepingu kohaselt on töötajal õigus saada osa tööandja kasumist või käibest, võetakse töötaja osa arvestamisel aluseks tööandja kinnitatud majandusaasta aruanne. Töötaja osa makstakse välja hiljemalt 6 kuu möödumisel majandusaasta aruande kinnitamisest (§ 33).


Tehingutelt makstav tasu (§ 31). Kui on kokku lepitud, et töötajal on õigus saada lepingute vahendamiselt või koostamiselt agenditasu, peab tööandja seda tasu maksma kooskõlas võlaõigusseadusega.

 

Majandustulemustelt ja tehingutelt makstavad tasud on osa töötasust ning need võetakse arvesse nii keskmise töötasu arvestamisel kui muudel töötasuga seonduvatel juhtudel.

 

Koolituskulude hüvitamine (§ 34). Töötaja ja tööandja võivad kirjalikult kokku leppida, et tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi (võrreldes kohustuslike kuludega) ja töötaja töötab nende kulude hüvitamiseks tööandja juures kokkulepitud aja (siduvusaja – mitte rohkem kui 3 aastat) jooksul. Töötaja hüvitab tööandja tehtud lisakulud proportsionaalselt siduvusaja lõpuni jäänud ajaga, kui:

• töötaja ütleb töölepingu üles enne siduvusaja möödumist (v.a. juhul, kui töölepingu ülesütlemise põhjus on tööandjapoolne töölepingu rikkumine);

• kui tööandja ütleb töölepingu enne siduvusaja möödumist üles põhjusel, et töötaja rikkus töölepingut.

Koolituskulude hüvitamise kokkulepe alaealisega on tühine.

 

Töötasu vähendamine (§ 37). Tööandjal on õigus viia töötajad aastas kuni 3 kuuks töötasu alammäärale, kui tekib ettenägematu, tööandjast sõltumatu ja ajutine majandusraskus. Poolte õigused ja kohustused:

• tööandja peab 14 päeva enne töötasu vähendamist töötajaid informeerima ja algatama konsulteerimise, kus arutatakse edasist töökorraldust;

• tööandja peab enne töötasu vähendamist võimalusel pakkuma teist tööd;

• töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega;

• töötajal on õigus tööleping üles öelda 5-päevase etteteatamisega ja õigus koondamishüvitisele (tööandjalt 1 kuu keskmine töötasu, ülejäänud osa Töötukassalt).

 

Kulude hüvitamine töötajale (§ 40). Tööandja peab hüvitama kõik mõistlikud kulud, mida töötaja on teinud tööülesande täitmisel. Kulusid on keelatud hüvitada töötasu arvelt.

 

Lähetuskulud:

• päevaraha on ette nähtud välislähetuse korral;

• siselähetuses on töötajal õigus nõuda kulude (nt transport, sidevahendid, majutus jms) hüvitamist;

• töötajal on õigus nõuda ettemaksu ning õigus keelduda lähetusse minemast, kui ettemaksu ei tehta.

 

Töötasu tagastamine (§ 39 ja 78). Tööandja võib töötajale alusetult makstud töötasu või ettemakse tagasi nõuda 12 kuu jooksul, arvates tasu või ettemakse saamisest. Ilma töötaja nõusolekuta võib töötasust kinni pidada ettemaksu. Töötasu kinnipidamiseks peab olema töötaja kirjalik nõusolek, mida ei saa anda enne tasaarvestuse õiguse tekkimist.

 

September 2009