Millal ja kui palju on töötajal õigus nõuda tööandjalt viivist?


Küsimus:
Kas tööandja peaks maksma ka viivist maksmise tähtaja ületamise eest, kui ta viivitab lõpparve, töötasu või puhkusetasu maksmisega?


VASTAB TI spetsialist:

Ka töösuhetes kehtib viivise maksmise nõudeõigus, kui kohustatud isik, käesoleva juhul tööandja, ei maksa tasu tähtaegselt.

Töötasu makstakse töösuhte kehtivuse ajal üldjuhul kokkulepitud palgapäeval. Puhkusetasu makstakse üldreeglina hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Lõpparve, mis sisaldab kõiki tööandjalt saadaolevaid summasid, tuleb maksta töösuhte viimasel päeval.

Kui lepingus pole kokku lepitud teisiti, siis vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lõikele 1 võib võlausaldaja (antud juhul töötaja) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda võlgnikult (antud juhul tööandjalt) viivitusintressi (viivis), arvates summa väljamaksmise tähtpäeva möödumist kuni kohustuse kohase täitmiseni.

Viivise määraks loetakse VÕS-i §-s 94 sätestatud intressimäär (Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit), mis on 2013.aasta I poolel 0,75% ja millele lisandub 8% aastas. Kokku 2013 I poolel seega 8,75% aastas.
2013. aasta II poolaastal on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav  intressimäär 0,50%.
Seega kokku 2013 II poolel on aastane intressimäär 8,5%.
Intressimäär avaldatakse perioodiliselt internetilehel www.ametlikudteadaanded.ee (intressimäära avaldamise teated).
 

Näide:
Töötajale maksti aprillikuu 2013 töötasu brutosummas 600 eurot 15.mail 2013, kuigi kokkulepitud palgapäev on iga kuu 4. kuupäev. TLS § 33 lõike 2 järgi loetakse palgapäev saabunuks riigipühale või puhkepäevale eelneval tööpäeval, kui palgapäev satub riigipühale või puhkepäevale. Antud juhul on 04.05.2013 laupäev. Seega pidi töötasu olema ülekantud 03.05.2013.a., kuid tööandja viivitas töötasu maksmisega 12 päeva.

Viivist arvestatakse järgmisest päevast, so alates 04.05.2013. iga päeva eest kuni tasu maksmise päevani, 15.05.2013. Viivise arvestus on sel juhul:

1. (600x0,0875)/365 (kalendripäevade arv aastas)=0,14 eurot ehk 14 senti iga viivitatud päeva eest
II poolaastal oleks arvutus (600x0,085)/365 = 0,139 eurot ehk 14 senti iga viivitatud päeva eest

2. 0,14 eurot x 12 (viivitatud päevade arv) = 1,68 eurot viivise summa brutosummana

Töötajal on õigus nõuda lisaks aprilli 2013 töötasule brutosummas 600 € ka viivist brutosummas 1,68 €.

 

                             Allikas: Tööinspektsioon