Töötamise registri seos töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis


Koos maksukorralduse seaduse muudatusega jõustusid 1. juulist 2014 individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (ITVS) muudatused, mis reguleerivad töötamise registri kandemuudatusi. Alates 1. juulist 2014 on töövaidluskomisjonil õigus teha töötamise registrisse seadusega määratletud kandemuudatusi.

Töövaidluskomisjonil on töövaidluse käigus esitatud taotluste ja selgunud andmete alusel õigus muuta töötamise aluseks olnud lepingu olemust (töövõtulepingust töölepingust), töösuhte alguskuupäeva, töösuhte lõpu kuupäeva ja töölepingu lõppemise õiguslikku alust.

Jõustunud töövaidluskomisjoni otsus võib omada olulist tähendust nii töötuskindlustushüvitise, pensioni kui ka haigushüvitise maksmisel, ravikindlustuse õiguse tuvastamisel.

Lähtudes eeltoodust on oluline tähele panna alljärgnevat teavet ja soovitusi töövaidlusavalduse esitamisel:


Töövaidluskomisjoni poolt tehtavate kandemuudatuste õiguslik alus

Individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse (ITVS) § 25 märkega 1 annab Tööinspektsioonile õiguse lisada või muuta töötamise registri andmeid, kui töövaidluskomisjoni otsus tuvastab või muudab:

  • töötaja tööle asumise aega,
  • töötamise aluseks olnud õigussuhte liiki,
  • töölepingu lõppemise kuupäev või
  • töölepingu lõppemise õiguslikku alust.

Registrikande muutmise aluseks olevad asjaolud

1. Töötaja tööle asumise aeg on määratletav kuupäevana, millal töötaja asub reaalselt täitma tööülesandeid töölepingu alusel ehk millal algab faktiline suhe. Töölepingu sõlmimise ja tööle asumise aeg võivad erineda. Samuti loetakse töötaja tööle asumise ajaks ka aeg, mil töötaja pidi tööle asuma, kuid põhjendatud juhtudel ei ole see eelkõige TLS §-st 35 tulenevalt võimalik (st tööandjast tuleneval põhjusel ei saanud töötaja reaalselt tööd teha, kuid tööandjal tekkis töötaja suhtes tasu maksmise ja sellega seonduvalt maksukohustus).

Käesolev otsustus resolutiivosas on kajastatav eelkõige olukorras, kus avaldaja nõudeks on tuvastada   töösuhe, tööle asumise aeg, mis võib olla seotud töötasu jm rahaliste nõuetega.
 

2. Töötamise aluseks olnud õigussuhte liigiks võib olla võlaõigusliku lepingu muutmine või lisamine töösuhtena.

Avaldaja nõuab eelkõige töösuhte tuvastamist, mis võib olla muude töölepingu seadusest tulenevate nõuete (nt puhkusetasu) esitamise eelduseks.
 

3. Töölepingu lõppemise kuupäev on määratletav kuupäevana, millal on töösuhte viimane päev. Töölepingu lõppemise kuupäeva lisamine või muutuse kajastamise vajadus otsuse resolutiivosas on eelkõige järgmistes olukordades:

  • kui tuvastatakse töölepingu lõppemine ja selle aeg,
  • kui rahuldatakse töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise nõue ja sellega seonduvalt lõpetab töövaidluskomisjon vastavalt taotlusele töölepingu TLS §107 lg 2 alusel.

4. Töölepingu lõppemise õiguslik alus määratletakse TVK otsuse resolutiivosas eraldi fikseerituna selliselt, et oleks viide täpsele sättele.

Mida peab silmas pidama töövaidlusavalduse esitamisel?

Avaldaja, kes soovib, et töövaidluskomisjon muudaks otsusega tema töösuhtega seotud andmeid töötamise registris, peab väljendama oma tahet selgelt ja üheselt mõistetavalt. Näiteks võib töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses kirjutada muuhulgas "Soovin pärast töösuhte tuvastamist vastavate andmete muutmist töötamise registris" või "Palun ühtlasi muuta töösuhte alguskuupäeva töötamise registris".

See tähendab, et enne asja sisulist arutamist või selle kestel tuleb esitada oma taotlus töötamise registri kandemuudatuste kohta kas koos põhiavaldusega või eraldi avaldusena.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et registrikande muutmine ei saa olla iseseisev nõue, vaid tegemist on kõrvalnõudega, näiteks juhtudel kui töötaja taotleb töösuhte tuvastamist, töösuhte algusaja tuvastamist, vaidlustab töölepingu ülesütlemist või nõuab töösuhte lõppemisega seotud hüvitist.

Töövaidluskomisjon saab muuta kandeid töötamise registris vaid jõustunud otsuse alusel, seega eeldab kandemuudatuse tegemine vaidlevalt poolelt, pärast otsuse vaidlustamistähtaja möödumist, jõustumismärke taotluse esitamist. Vaata täpsemalt otsusele jõustumismärke lisamise kohta.Allikas:
Tööinspektsioon