Töötaja haigestumine puhkuse ajal


Töötaja viibib puhkusel ja haigestus puhkuse ajal ja talle väljastati arsti poolt haigusleht. Kuidas peaks töötaja edasi käituma ja mida arvestama?


Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavatest asjaoludest esimesel võimalusel ning avaldama soovi puhkus katkestada. Seega, kui töötaja seda soovib, peab ta esimesel võimalusel teada andma, et ta on ajutiselt töövõimetu ning soovib seetõttu puhkuse katkestada ja oleks hea märkida puhkuse katkestamiseks esitatavas avalduses ka aeg, millal töötaja tahab oma kasutamata jäänud puhkusepäevad ära kasutada. Töölepinguseaduse § 69 lg 6 kohaselt on töötajal õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa kasutamist vahetult pärast puhkuse lõppu või poolte kokkuleppel võib puhkuse kasutamise üle viia ka muule ajale.


Peab meeles pidama, et töövõimetuslehe väljastamine ei katkesta puhkust automaatselt. Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist.


Kui töötaja teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja katkestab, lükkab edasi või lõpetab ennetähtaegselt puhkuse, on tal õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist.


Töölepinguseadus annab töötajale õiguse puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse, rasedus- ja sünnituspuhkuse või streigis osalemise tõttu. Ravikindlustuse seaduse järgi on töövõimetuslehe liikideks nii haigusleht kui ka hooldusleht ja mõlema eest makstakse hüvitist, seega annavad mõlemad võimaluse puhkuse katkestamiseks.


Puhkuse ajal haigestumisel või hoolduskohustuse tekkimisel ei ole kohustust puhkust katkestada, küll saab haigus- või hoolduslehte kasutada üksnes juhul, kui puhkus on katkestatud, st ei saa olla korraga puhkusel ja haigus- või hoolduslehel. Teavitamiskohustus on tööandja seisukohalt väga oluline, et tööandjal tekiks võimalus töötaja kasutamata jäänud puhkusepäevadega arvestada. Mõistlik on näiteks töökorralduse reeglites kehtestada, kellele ja kuidas teatada ning katkestamiseks avaldust esitada.