Tööleping versus töövõtuleping


Kõige levinumaks lepinguliigiks, mida tööandja ja töötaja vahel sõlmitakse, on tööleping. Lisaks saab tööd osutada mõne muu võlaõigusliku lepingu alusel, milleks võib olla töövõtuleping, käsundusleping jm. Lepinguliikide eristamine on oluline eelkõige seetõttu, et erinevate lepingutega võivad mõlemale lepingupoolele kaasneda erinevad kohustused, õigused ja vastutus. Hilisemate vaidluste vältimiseks on mõistlik juba enne iga konkreetse lepingu sõlmimist selgeks teha, millise lepingu alusel töösuhe sõlmitakse.


Tabelis on ära toodud töölepingu ja töövõtulepingu peamised erinevused:
Allikas: CV keskus


Allikad:
Töölepingu seadus TLS 
Võlaõigusseadus VÕS