Tööandja tegi töötajale hoiatuse- kas hoiatust on võimalik vaidlustada?


Töölepingu seaduse alusel korraldab tööandja tööd ettevõttes ja töötaja allub tema juhtimisele ja kontrollile. Hoiatus on üks võimalusi, kuidas tööandja oma ettevõttes tööd korraldab ning hindab töötaja tööalast käitumist ja töökohustuste rikkumist.


Töölepingu seadus ei näe ette võimalust hoiatuse vaidlustamiseks, küll aga on töötajal võimalik esitada tööandjale vastuväiteid hoiatuse saamisel. Vastuväited esitatakse kindlasti kirjalikult, et oleks võimalus neid hilisema vaidluse tekkimisel kasutada. Juhul, kui töötaja ei esita vastuväiteid, võib tõlgendada seda- hoiatuse nõustumisega.


Töölepingu seaduse järgi omab hoiatus sisulist tähendust töölepingu ülesütlemise ja selle tühisuse hindamisel. Kui tööandja ütleb töölepingu üles töötajast tuleneval põhjusel ning toob töölepingu ülesütlemise mõjuva põhjuse tõendamisel välja eelnevalt tehtud hoiatused ja nende tagajärjed, peab töövaidlusorgan hindama igal konkreetsel juhul, kas töölepingu ülesütlemine on olnud seaduslik.