Tasemekoolituse, töölähetuse majutuskulude ja vormi TSD lisa 4 muudatused


Tasemekoolituse, töölähetuse majutuskulude ja vormi TSD lisa 4 osas kehtivad alates 1. jaanuarist 2012. a järgmised muudatused.

1. Tasemekoolitus

Täiskasvanute koolituse seaduse § 3 lõike 2 mõistes on tasemekoolitus koolitus, mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom.

Tulumaksuseaduse § 48 lõige 4 punkti 10 muudeti ja alates 01.01.2012 saab tööülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulu kompenseerida maksuvabalt järgmistele isikutele:

  • töölepingu alusel töötavale töötajale;
  • teenistujale;
  • juriidilise isiku juhatuse liikmele;
  • mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhile.

Antud maksuvabastus ei laiene kontrollorgani liikmetele, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötava või teenust osutavale füüsilisele isikule (FIE).

Tasemekoolituse kulu on maksuvaba järgmistel tingimustel:

  • otsene vajadus, põhjendatus (investeering töötajasse);
  • kehtiv töösuhe.

Tasemekoolituse katmise kulutus on õigustatud, kui tööandja vajab oma eesmärkide täitmiseks just sellise kvalifikatsiooniga spetsialisti. Tööandjapoolset tasemekoolituse kulude katmist tuleks vaadelda tavapärase investeeringuna, mille eesmärgiks on eelduste loomine tööandja edukaks toimimiseks tulevikus. Sellise kulutuse tegemisel on õigustatud eeldada töötaja hilisemat panust (näiteks 3 aastat) temasse investeeritu tagasiteenimiseks.

Töötajaga peab olema sõlmitud kehtiv leping ning töötaja peab olema asunud tööle ehk maksusoodustus ei laiene tasemekoolituskuludele, kui leping on sõlmitud ning kokkuleppeliselt asutakse tööle alles näiteks kolme kuu pärast.

Maksuhaldur soovitab sõlmida töötajatega koolituskulude kokkuleppe (töölepingu seaduse § 34), milles näidatakse ära tasemekoolituse sisu ja kulud, kulude tegemise otsene vajadus ja põhjus.

Maksuhaldur juhib tähelepanu, et maksuvabastusel ei eristata töötaja õppimist osakoormusega, eksternina, õhtuõppes või kaugõppes. Endiselt ei käsitleta erisoodustusena tasemekoolituse raames läbitud üksikuid aineid, kui need on otseselt seotud ettevõtlusega ja vajalikud töötaja tööks.

Erisoodustusena käsitletakse kulude hüvitamist täiendavalt võetud üksikute õppeainete eest, mis ei kuulu antud õppekavasse ja/või ei ole vajalikud tasemekoolituse läbimiseks (sh ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ega vajalikud töötaja tööks). Tasemekoolitusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude hüvitamisel ei ole maksuvabastust ette nähtud.

NB! Kui tööandja on töötajale hüvitanud tasemekoolituse kulud, siis ei kuulu antud kulud füüsilise isiku deklaratsioonis deklareerimisele.
 

2. Töölähetuse majutuskulud

Alates 01.01.2012 ei ole enam kehtestatud maksuvaba piirmäära töölähetuse majutuskuludele. Seega töö-, ameti- või teenistuslähetuses majutusele tehtud kulud maksustamisele ei kuulu.
 

3. Vormi TSD lisa 4

Vormi TSD lisa 4 rida 10 muudeti tulenevalt punktis 1 kirjeldatule ning välistati tulumaksuseaduse § 48 lg 4 punktis 10 sätestatud isiku eelpool kirjeldatud tingimustel tasemekoolituste kulude katmise deklareerimine.

Rida 22 täiendati ning alates 01.01.2012 tuleb enne 01.01.2011 antud optsiooni puhul näidata, millises kuus ning millisel aastal deklareeriti sama optsiooni summat vormi TSD lisas 4 real 7.

Alates 01.01.2012 vormi lisade 4 ja 7 ning INF 11 märkuseid ei trükita enam deklaratsiooni vormile. Märkused saavad olema maksu- ja tolliameti kodulehel rubriigis "Blanketid ja vormid".

Uuendatud vormi TSD lisad 4 ja 7 ning INF 11 esitatakse jaanuari 2012 eest 10. veebruariks 2012.