Sotsiaalmaksu tasumine töötaja eest, kes saab töövõimetuspensioni (seisuga 1.01.2016)


Alljärgnevalt selgitame lähemalt ja toome näiteid sotsiaalmaksu tasumise kohta töövõimetuspensionäride puhul.

Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni, reguleerib sotsiaalmaksuseaduse(edaspidi SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3.

SMS § 6 lg 1 p 5 kohaselt maksab riik sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspiditööandja) töötaja eest, kes saab töövõimetuspensioni. Töövõimetuspension on üheks riikliku pensioni liigiks, mis määratakse püsivalt töövõimetuks tunnustatud isikule töövõime kaotusega 40–100 protsenti, kellel on nõutav pensionistaaž. Kui isikule seoses pensionistaaži puudumisega ei määratud mitte töövõimetuspension, vaid rahvapension töövõimetuse alusel, siis tema tööandjale kõnesolev maksusoodustus ei laiene.

NB! Töötaja on isik, kes töötab ülalmainitud tööandja juures töölepingu alusel. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tasu saava isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa. Kui töövõimetuspensioni saav isik jõuab vanaduspensioniikka, hakkab ta saama vanaduspensioni ja sel juhul riik selle isiku eest sotsiaalmaksu ei maksa. Töötaja tõendab tööandjale, et tema on töövõimetuspensioni saaja, esitades oma pensionitunnistuse, kus peab olema märge vastava pensioniliigi (töövõimetuspension) ja tähtaja kohta.


Riik maksab töövõimetuspensionit saava töötaja eest sotsiaalmaksu SMS §s 21 nimetatud kuumääralt (2016. aastal 390 eurolt). Juhul kui töövõimetuspensionärist töötaja on töösuhtes mitme tööandjaga, maksab riik sotsiaalmaksu selle tööandja eest, kes töötaja palgalt tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu. Seega on sisu poolest tegemist sellele tööandjale antava maksusoodustusega, kelle juures töötaja peamiselt töötab. Juhul kui töötaja ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale (näiteks avaldus oli esitatud pensioni maksjale), valib töötaja kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu.


Kuna töövõimetuspensionär on riikliku pensioni saaja, ei ole tööandjal kohustust maksta tema eest sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu kuumääralt, tööandja arvestab sotsiaalmaksu tegelikult palgalt. Kui riik maksab töövõimetuspensioni saava töötaja eest sotsiaalmaksu, siis tööandja maksab sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab riigi poolt makstud sotsiaalmaksu arvutamise aluseks olevat summat (SMS § 6 lg 3).

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113. Korra kohaselt peab riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet, kes arvestab ja maksab sotsiaalmaksu riigi poolt tööandja igakuiselt esitatava taotluse alusel.

Töövõimetuspensionit saava töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustus tekib päevast, millal töövõimetuspensionit saav isik tööle võetakse või juba olemasolevale töötajale töövõimetuspension määratakse. Arvestamaks asjaolu, et töövõimetuspensionit võidakse maksta tagasiulatuvalt maksimaalselt kolm kuud, on tagantjärele võimalik esitada taotlus viimase kolme kalendrikuu kohta. 


Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta (vt näited 1 ja 6).


Sotsiaalmaksusoodustuse saamiseks peab tööandja igal kuul esitama Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töövõimetuspensioni saavate töötajate ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, riigipoolse kohustuse tekkimise ja lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt aruandekuule (palga arvestamise kuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks. Taotluse vorm ja esitamise juhend on saadavalSotsiaalkindlustusameti kodulehel.


Taotluse andmete alusel, pärast nende õigsuse kontrollimist, esitab Sotsiaalkindlustusamet 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni vormi ESD, millel näitab andmeid iga töövõimetuspensioni saava töötaja kohta. Samaaegselt kannab Sotsiaalkindlustusamet Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle ESD järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu.


Sotsiaalmaksusoodustuse saamiseks deklareerib tööandja oma maksudeklaratsiooni vormi TSD lisas 1 koodi 1070 all töövõimetuspensionärist töötajale maksustamisperioodil makstud tasu osa, millelt maksab töötaja eest sotsiaalmaksu Sotsiaalkindlustusamet. Selle summa võrra väheneb koodil 1060 deklareeritud sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse summa, millelt arvutatakse koodil 1100 tööandja tasumisele kuuluv sotsiaalmaks: kood 1100 = (kood 1060 - kood 1070) x 33%. TSD esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Näide 1. Töövõimetuspensionäri tööle võtmine
Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest tekib aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta. 

Töövõimetuspensioni saav töötaja on võetud tööle alates (k.a) 17. märtsist. Töötajale on arvestatud märtsi eest töötasu 430 eurot. Töötasu makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu 5. kuupäeval.

Tööandja esitab 2. aprilliks Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näitab selle töötaja isikuandmed, töösuhte tekkimise kuupäeva 17. märtsi ja riigi poolt tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa, mis arvestatakse sotsiaalmaksu kuumääralt proportsionaalselt märtsis töötatud kalendripäevade arvuga järgmiselt:
Sotsiaalmaksuga maksustatav summa = 390/ 31 x 15 = 188,71 eurot;
Sotsiaalmaks = 188,71 x 33% = 62,27 eurot.

Töötajale aprillis väljamakstud töötasu deklareerib tööandja aprillikuu TSD lisas 1, kus lisaks tegelikult makstud töötasu brutosummale (kood 1060) 430 eurot deklareerib ta koodil 1070 all 188,71 eurot ehk palga osa, millelt maksab sotsiaalmaksu Sotsiaalkindlustusamet. Kui deklaratsioon täidetakse e-maksuametis, siis MTA süsteem arvutab deklareeritud andmete alusel sotsiaalmaksu:

Kood 1020 VM liik 10; Kood 1030 VM summa 430 eurot;
Kood 1060 = Kood 1030 = 430 eurot;
Kood 1070 = 188,71 eurot;
Kood 1100 = (kood 1060 - kood 1070) x 33% = (430 - 188,71) x 33% = 79,63 eurot.

Näide 2. Töövõimetuspensionärist töötaja puhkus
Ettevõttes makstakse töötasu arvestuskuule järgneval kuul. Töövõimetuspensioni saava töötaja töötasu on 430 eurot kuus. Ta on puhkusel 1. juulist kuni 31. juulini. Puhkuseraha 430 eurot makstakse välja juunis.

Väljamaksed ja sotsiaalmaksu arvestus

Töötasu
summa

Töötasu
arvestuskuu

SKA-le taotlusTasu
väljamakse kuu
MTA-le TSD
Kuu-päevRiigi sotsiaal-maksu alussumma / maksusumma (eurot)Kuu (maksustamisperiood /
esitamise tähtpäev
Tööandja sotsiaalmaksuga maksustatava summa korrigeerimine ja sotsiaalmaksu arvutamine
430mai
töötasu
2.06390 /
128,70
juunijuuni /
10.07.
Kood 1060=430+430=860 eur;
 Kood 1070=390+390*=780 eur; Sotsiaalmaks kood 1100 = (860-780)x33%=26,40 eur.
*Augustikuu 390 eurot lubatakse kasutatada ette, kuna puhkusetasu on välja makstud juunis, aga taotlus esitatakse SKA-le 2.08. (juhul kui SKA ei aktsepteeri taotlust ja sotsiaalmaksu augustis ei maksa, siis tehakse juuni TSD parandusdeklaratsioon).
430juuli
puhkuse-tasu
2.08390 /
128,70
juuni
430juuni
töötasu
2.07390 /
128,70
juulijuuli /
10.08.
Kood 1060 = 430 eur;
Kood 1070 = 390 eur;
Kood 1100= (430-390) x 33% = 13,20 eur.
 Augustis väljamakseid ei ole, TSD-d ei esitata.
430august2.09390 /
128,70
 
septemberseptember /10.10.Kood 1060 = 430; Kood 1070 = 390; Kood 1100 = (430-390) x 33% = 13,20 eurot


Näide 3. Töövõimetuspensionärist töötaja tasustamata puhkus või ajutine töövõimetus 
Kui töötaja on terve kuu tasustamata puhkusel või haige, st selle kuu eest talle töötasu ja tema eest sotsiaalmaksu ei arvestata, siis tööandja esitab Sotsiaalkindlustusametile vastava taotluse selle kuu eest ja Sotsiaalkindlustusametil on kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu, kuid tööandjal ei ole õigust vähendada selle võrra oma teiste kuude sotsiaalmaksu. 


Näide 4. Osalise tööajaga töötav töövõimetuspensionär (töötasu on 390 eurost väiksem)
Töövõimetuspensionit saav töötaja töötab osalise tööajaga ja saab töötasu 200 eurot kuus. 


Tööandja esitab igakuiselt Sotsiaalkindlustusametile taotluse selle töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu 128,70 eurot ülekandmiseks. Tööandja ise sotsiaalmaksu selle töötaja töötasult ei maksa. Vormi TSD lisas 1 näidatakse: kood 1030 = kood 1060 = 200 eurot ja kood 1070 = 200 eurot, selle tulemusena sotsiaalmaks koodil 1100 = 0.
NB! Koodil 1070 deklareeritav summa ei tohi olla tegeliku väljamakse summast suurem! 


Näide 5. Tagasiulatuvalt töövõimetuspensioni määramine
Töötaja töötasu on 430 eurot kuus, töötasu makstakse välja selle arvestamise kuule järgneva kuu alguses. Sotsiaalkindlustusamet määrab oma 16. oktoobri otsusega töötajale töövõimetuspensioni tagasiulatuvalt, alates 16. augustist. Töötaja teavitab sellest koheselt oma tööandjat, esitades tööandjale pensionitunnistuse. Tööandja esitab 2. novembriks Sotsiaalkindlustusametile esmase taotluse selle töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmiseks, millel näitab riigipoolse kohustuse tekkimise kuupäevana 16. augustit ning sotsiaalmaksu summat augustis 16 kalendripäeva eest, septembri ja oktoobri eest, mis on arvutatud järgmiselt:

1.–16. august: riigipoolse sotsiaalmaksuga maksustatav summa: 390 / 31 x 16 = 201,29 eurot; riigipoolne sotsiaalmaks = 201,29 x 33% = 66,43 eurot;
1.–30. september:  riigipoolse sotsiaalmaksuga maksustatav summa = 390 eurot; riigipoolne sotsiaalmaks = 390 x 33% = 128,70 eurot;
1.–31. november: riigipoolse sotsiaalmaksuga maksustatav summa = 390 eurot; riigipoolne sotsiaalmaks = 390 x 33% = 128,70 eurot;
Riigipoolse sotsiaalmaksu summa kokku (taotluses) = 66,43 + 128,70 + 128,70 = 323,83 eurot.

Tööandjal on õigus vähendada oma sotsiaalmaksu kohustust 323,83 euro võrra, vähendades sotsiaalmaksuga maksustatavat väljamakset väljamaksekuu TSD lisas 1 koodi 1070 all järgnevalt:
septembrikuu vormi TSD lisas 1 (parandusdeklaratsioon) kood 1030 = kood 1060 = 430 eurot; kood 1070 = 201,29 eurot; kood 1100 = (430 -201,29) x 33% = 75,47 eur.
ning oktoobri ja novembri vormi TSD lisas 1: kood 1030 = kood 1060 = 430 eurot; kood 1070 = 390 eurot; kood 1100 = (430 - 390) x 33% = 13,20 eurot.


Näide 6. Sotsiaalmaks töösuhte lõpetamisel
Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta.

Töövõimetuspensionär koondatakse töölt, töösuhte viimaseks päevaks on 17. veebruar. Viimaseks kuuks, mil tööandja saab kasutada SMS §-s 6 ette nähtud soodustust, on töötajale viimase sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse ehk lõpparve maksmise kuu. Lõpparve makstakse välja veebruaris, 2. märtsiks esitab tööandja Sotsiaalkindlustusametile taotluse, mille lahtris „Riigipoolse kohustuse lõppemise kuupäev” näitab töösuhte lõppemise kuupäeva ehk 17. veebruar ja riigipoolse sotsiaalmaksu summa arvutatakse proportsionaalselt töösuhte kehtivuse kalendripäevade arvuga järgmiselt:
riigipoolse sotsiaalmaksuga maksustatav summa = 390 / 28 x 17 = 236,79 eurot; riigipoolne sotsiaalmaks = 236,79 x 33% = 78,14 eurot.

Töötajale maksti veebruaris välja nii jaanuarikuu eest arvestatud töötasu (2. veebruariks Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotluses näidatud 128,70 eurot) kui ka lõpparvet (2. märtsiks esitatud taotluses sotsiaalmaksu summat 78,14 eurot) kogusummas 700 eurot, seega on tööandjal õigus vähendada veebruarikuus isikule tehtud sotsiaalmaksuga maksustatavat väljamaksetet (töötasu + lõpparve) summa võrra, millelt maksab sotsiaalmaksu Sotsiaalkindlustusamet kahe taotluse alusel:
Veebruarikuu TSD lisa 1 kood 1030 = kood 1060 = 700 eurot; kood 1070 = 626,79 eurot (390 + 236,79); Tööandja sotsiaalmaks kood 1100 = (700 - 626,79) x 33% = 24,16 eurot.


Allikas: EMTA.ee