Puhkuste aegumine seisuga 1.01.2013


Alates 01.07.2009 aegub põhipuhkuse nõue ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse (TLS § 68 lg 6).


Aegumistähtaja sätte muutmise eesmärk on motiveerida töötajaid võtma põhipuhkust välja igal aastal, et vältida ületöötamist ning pakkuda töötajale võimalust reeglipäraselt iga-aastaselt väljuda töörutiinist. Puhkuse välja võtmata jätmine ja puhkuse reservi kogumine ei ole kooskõlas puhkuse eesmärgiga.


Puhkuse aegumine peatub, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust, lapsendaja puhkust ning lapsehoolduspuhkust, samuti kui töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses.


Erinevatel ajahetkedel väljatöötatud puhkuste aegumistähtajad (kui tööandja ei ole sätestanud, et puhkused ettevõttes ei aegu):

 1. Enne 01.01.2002 väljatöötatud puhkused olid aegumatud (Puhkuseseadus § 38, vt lisaks Eesti Vabariigi puhkuseseadus) kuni 30.06.2009.
  Vastavalt TLS § 137 aeguvad enne 01.07.2009 välja töötatud puhkused 4 aasta jooksul. Seega aeguvad enne 01.01.2002 tekkinud puhkused 01.07.2013.
   
 2. Alates 01.01.2002 väljatöötatud puhkused aegusid 4 aasta jooksul (Puhkuseseadus § 8 lg 1). Seega seisuga 30.06.2009 on aegunud puhkusenõuded, mis olid tekkinud 01.01.2002-30.06.2005. 
  Uus töölepingu seadus räägib samuti 4-aastasest aegumise tähtajast - TLS § 137 ütleb, et enne 01.07.2009 väljatöötatud puhkused aeguvad 4 aasta jooksul. Seega vahemikus 01.07.2005-30.06.2009 väljatöötatud puhkused aeguvad 01.07.2013.
   
 3. Alates 01.07.2009 väljatöötatud puhkused aeguvad aga 1 aasta jooksul (TLS § 68 lg 6) arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.  

  2011. aastal väljatöötatud, kuid kasutamata puhkust saab kasutada veel 2012. aasta jooksul, sest 01.01.2013 kl 00.00 seisuga on antud puhkus aegunud.

Puhkuse nõudeõiguse tekkimise aeg

Puhkuse aegumine

kuni 31.12.2001

01.07.2013

01.01.2002-30.06.2005

aegunud

01.07.2005-30.06.2009

01.07.2013

01.07.2009-31.12.2009

aegunud

01.01.2010-31.12.2010

aegunud

01.01.2011-31.12.2011

aegusid 01.01.2013

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2014

01.01.2013-31.12.2013

01.01.2015


Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul (TLS § 69 lg 2).