PUHKUS, PUHKUSE AJAKAVA JA LAPSEPUHKUS

 

Tööandjad on alustanud puhkusegraafikute koostamist ja töögraafikute koostamisel ei ole tööandja lähtunud seadusest. Juhin tähelepanu sellele, et seadusega on ettenähtud töötajate ring kellele tööandjal on kohustus anda puhkust töötajale sobival ajal. Paljud lapsevanemad kasutavad lapsepuhkust kalendriaastal ja juhi tähelepanu sellele, et lapsepuhkusepäevi töötajal on õigus saada ja töötajale antakse töötaja tööpäevadel.

 

§ 54. Õigus puhkusele

(1) Töötajal on õigus saada puhkust käesolevas jaos ettenähtud korras.

(2) Käesoleva seaduse §-des 60, 63 ja 64 nimetatud puhkust antakse töötaja tööpäeval.

(3) Käesoleva seaduse §-des 55–58 ettenähtud põhipuhkuse hulka ei arvata rahvuspüha ja riigipühi.

Käesolev paragrahv kehtestab töötajale puhkuse nõudeõiguse. Kõige levinum regulaarne õigus töö tegemisest keeldumiseks on puhkus. Puhkuse eesmärk on anda töötajale töövaba aega töövõime taastamiseks ja järgmiseks tööperioodiks valmistumiseks. Puhkuse kasutamisest ei ole õigus keelduda ja puhkust ei ole lubatud asendada muude hüvedega.

TLS § 54 lõike 2 kohaselt antakse isapuhkust, lapsepuhkust ja tasustamata lapsepuhkust (TLS §-d 60, 63 ja 64) töötaja tööpäevades. Töötaja tööpäevaks on iga päev, millal töötaja tööülesandeid täidab, sõltumata selle pikkusest. Kuna töötajad võivad töötada väga erineva tööajakava alusel, võib ühe töötaja tööpäev olla kaheksatunnine, teisel aga kahe- või 12- tunnine. Töötaja tööpäevaks on seega kalendripäev, millal töötaja tööülesandeid täidab. Regulatsiooni eesmärk on anda lapsevanematest töötajatele vaba aega perekonnaga koos olemiseks. Nimetatud puhkuste kasutamine töötaja puhkepäeval ei ole lubatud, kuna ei ole kooskõlas sätte eesmärgiga, milleks on lisaaeg pere jaoks.

 

Seadus: § 69. Puhkuse ajakava

(1) Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega.

Selgitus: 

Töötaja põhipuhkuse aja määrab kindlaks tööandja ning lisab selle puhkuse ajakavasse (TLS § 69 lõiked 1 ja 2). Täiesti tavaline praktika jaa seaduse järgi lubatav on näiteks olukord, kus kogu kalendriaasta puhkus võetakse välja suvekuudel. Selleks, et tööandja saaks arvestada töötajate soovidega, peab ta neid ka töötajatelt küsima ehk teisisõnu peab töötajatel olema võimalus esitada oma soovid.

 

(2) Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Puhkuste ajakavasse märgitakse põhipuhkus ja kasutamata puhkus. Kui puhkuste ajakavasse on märgitud muud seaduses ettenähtud puhkused, siis antakse need vastavalt ajakavale.

Selgitus: üheltpoolt näiteks ei pea tööandja arvestama töötaja soovi võtta puhkust ettevõtte kõige kiirematel kuudel aasta lõikes. Oluline on võimaldada töötajale väljatöötatud puhkuse kasutamist enne puhkusenõude aegumist. Küll peab tööandja arvestama puhkusesoove, mis tulevad TLS § 69 lõikes 7 nimetatud isikutelt ja sätestatud olukordades.

 

(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast

lapsehoolduspuhkust;

2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse

ajal;

3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;

4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;

5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

§ 69 lõige 7 näeb ette isikute ringi, kellel on õigus nõuda põhipuhkust endale sobival ajal. Töötajad peavad oma soovi puhkuse kasutamise osas avaldama puhkuse ajakava koostamisel, v.a juhud, mil puhkuse soovist teavitamine ei ole veel ajakava koostamisel võimalik. Näiteks ei tea töötaja veel ajakava tegemisel oma rasedusest. Juhul kui töötaja oli teadlik oma õigusest nõuda põhipuhkust endale sobival ajal, kuid ei teavitanud oma soovist tööandjat ajakava koostamisel, kehtib ajakavas kokkulepitu. Ajakavas kokkulepitut saab muuta poolte kokkuleppel.

 

Elle Pütsepp
Esimees
Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing
Tel: +372 733 7056
GSM: +372 55 62 12 00
E-post: elle.pytsepp@etka.ee
SKYPE: relvitu
www.etka.ee