Töötasu vähendamine kuni 3 kuuks

 

Kui ettevõte pakub töötajale paragrahv 37 alusel töötasu vähendamist töö mitteandmise korral kuni kolmeks kuuks ja töötaja ei ole sellega nõus, siis töölepingu seaduse järgi tuleb talle nagu koondamisegi korral maksta ühe kuu töötasu.

Kas sellisel juhul laienevad tööandjale kõik koondamisega seotud kohustused nagu etteteatamise kohustus ja kui jah, siis millisest kuupäevast hakkab aeg jooksma?

Kas sellest päevast, mil tööandja teavitas töötajat töötasu vähendamisest või sellest päevast, mil töötaja teatas oma keeldumisest?

Vastus:

Ei. Koondamisega on ühine vaid hüvitiste osa (§100 lg-d 1-2). TLS §37 lg5 näeb ette hüvitise maksmise TLS §100 lg-tes 1-2 sätestatud korras. St tööandja maksab ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist ning Töötukassa maksab vastavalt TKindlS §14.1 hüvitist, kui töösuhe on kestnud vähemalt 5 aastat.

Etteteatamiskohustuse jms sätestab TLS §37. Informeerimine ning konsulteerimine toimub vastavalt töötajate usaldusisiku seadusele, st seal sätestatud korras (mõisteid vt viidatud seaduse §-st 19). Tähtajad sätestab aga TLS §37 lg 4: Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.

Töötajal on õigus tööleping üles öelda teatades sellest viis tööpäeva ette.

§37. Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral

(1) Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.

(2) Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd.

(3) Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega.

(4) Enne töötasu vähendamist informeerib tööandja usaldusisikut või tema puudumisel töötajaid ning konsulteerib nendega töötajate usaldusisiku seaduses sätestatud korras, arvestades käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Usaldusisik või töötaja peab andma oma arvamuse seitsme kalendripäeva jooksul arvates tööandja teate saamisest.

(5) Töötajal on õigus tööleping üles öelda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhjusel, teatades sellest viis tööpäeva ette. Töötajale makstakse töölepingu ülesütlemisel hüvitist käesoleva seaduse § 100 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ulatuses.