Lugeja küsib: kuidas garanteerida, et töötaja peale kallist koolitust töölt ei lahkuks?

14. august 2014

«Tahan saata töötaja üsna kallile koolitusele ja tahaksin garanteerida, et töötaja kohe peale koolitust minu juurest töölt ei lahkuks. Kuidas ma saaksin oma investeeringut kaitsta?» küsib lugeja.

Vastab tööinspektsiooni peajurist Kairit Ehala:

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 34 alusel on loodud võimalus leppida kokku koolituskulude hüvitamises. Kokkuleppe sisuks on tööandja kohustus hüvitada töötajale kokkulepitud koolitus ja töötaja kohustus töötada tööandja juures teatud siduvusaja jooksul.

Koolituskulude hüvitamise kokkulepet saab sõlmida selliste koolituskulude hüvitamiseks, milliste puhul ei ole tegemist koolitusega, mida tööandja peab töötajale tagama TLS § 28 lg 2 p-5-st lähtuvalt ja suuremahulise koolituse kulud ületavad tavapäraseid koolituskulusid. Näiteks võib õigustatuks pidada koolituskulude kokkuleppe sõlmimist juhul, kui tööandja hüvitab töötaja ülikooliõpingud. Seadus aga ei sätesta, millised kulutused on juba mõistlikest kulutustest suuremad.

Tagamaks vaid mõistlike kokkulepete olemasolu, mis ei lähe vastuollu töötaja kaitse eesmärgiga, on TLS § 34 lg 2 alusel kehtestatud nimetatud kokkuleppele sisulised piirangud, mille rikkumisel on kokkulepe tühine. Kehtiv on kirjalik koolituskulude hüvitamise kokkulepe, milles on ära näidatud koolituse sisu ja kulud, samuti ei tohi kokkuleppe siduvusaeg ületada 3 aastat ning siduvusaeg ei tohi olla koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk.

Lõiked 3 ja 4 reguleerivad olukordi, mil tööleping lõpetatakse enne siduvusaja läbisaamist. Kui töötaja ütleb töölepingu üles enne siduvusaja lõppemist, peab ta koolituskulude hüvitamise kokkuleppest tulenevad kulud hüvitama proportsionaalselt siduvusaja lõpuni jäänud ajaga (v.a. juhul, kui tööleping öeldi üles tööandjapoolse olulise lepingu rikkumise tõttu).

TLS § 28 lg 2 p 5 kohustab tööandjat tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu. Nt koolituse raames omandab töötaja eelkõige tööks vajalikke kutseoskusi või on koolitus tingitud tööandja poolt kasutusele võetud uue tehnoloogia kasutuselevõtuga (sh ka nt arvutiprogrammid) kaasnevate töövõtete omandamisest. TLS § 34 lg 5 ei võimalda sõlmida seega koolituskulude hüvitamise kokkulepet tööandja seaduses sätestatud koolituskohustuse täitmiseks. Sellised kokkulepped on tühised.

Allikas: Tarbija24