Lugeja küsib: Kas töötajad peavad kaupluse puudujäägi kinni maksma?

22. oktoober 2014

Töötan kaupluses klienditeenindaja ning on sõlmitud tööleping. Kuna tavaliselt oleme kahekesti tööl, ei jõua lihtsalt kõiki inimesi jälgida ja valvata. Seega on peale inventuuri puudujääk üpris suur. Kas töötajad peavad puudujäägi kinni maksma - see ei ole õiglane, sest töötajaid on vähe ja me ei jõua kõike jälgida?


Vastab jurist Grete Lüüs,Advokaadibüroo LMP


Täpsema vastuse andmiseks oleks eelnevalt vaja tutvuda pooltevahelise töölepinguga. Kaupade puudujäägi kinnimaksmine on oma olemuselt kahju hüvitamine, mistõttu tuleks esmalt täpsustada, kas tööandja on puudujäägi hüvitamise nõudmisel tuginenud üldistele alustele kahju hüvitamisel (töölepingu seaduse § 72 ja § 74) või on töötajaga sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe (TLS § 75).


Kui töötaja on rikkunud töölepingust tulenevat kohustust, saab tööandja kasutada võlaõigusseaduses ettenähtud õiguskaitsevahendeid üksnes juhul, kui töötaja on rikkumises süüdi (TLS § 72). Seega tuleb kahju hüvitamise üldistele alustele tuginemiseks tööandjal esmalt tuvastada, milline töötaja oma kohustusi rikkus. Kui kahju tekitaja on tuvastatav, tuleb tööandjal kontrollida, kas kahju põhjustati tahtlikult või hooletusest. TLS § 74 järgi vastutab töötaja täielikult ainult tahtliku rikkumise korral (TLS § 74 lg 1), hooletuse puhul on töötaja vastutus üldjuhul piiratud. TLS § 74 lõikest 2 tulenevalt, kui töötaja on töölepingut rikkunud hooletuse tõttu, vastutab ta tööandjale tekitatud kahju eest ulatuses, mille määramisel arvestatakse töötaja tööülesandeid, süü astet, töötajale antud juhiseid, töötingimusi, töö iseloomust tulenevat riski, tööandja juures töötamise kestust ja senist käitumist, töötaja töötasu, samuti tööandja mõistlikult eeldatavaid võimalusi kahjude vältimiseks või kindlustamiseks. Hüvitist vähendatakse tööandja tegevusega seonduva tüüpilise kahju tekkimise riski tagajärjel tekkinud kahju võrra.


TLS §-s 75 sätestatud varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja sõltumata süüst vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest. Arvestada tuleb aga sellega, et varalise vastutuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see vastab TLS § 75 lg 2 sätestatud nõuetele ehk on sõlmitud kirjalikult, see on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ja töötajale äratuntavalt piiritletud, töötajale usaldatud varale on ligipääs ainult töötajal või kindlaksmääratud töötajate ringil, on kokku lepitud vastutuse rahalises ülempiiris ning tööandja maksab töötajale vastutuse ülempiiri arvestades mõistlikku hüvitist. Juhul, kui varalise vastutuse kokkulepe ei vasta kas või ühele neist tingimustest, ei saa seda lugeda TLS-s sätestatust lähtuvalt kehtivaks.


Mida aga kindlasti tähele panna – tööandja ei tohi ilma töötaja kirjaliku nõusolekuta iseseisvalt palgast kinnipidamisi teha.


Allikas: Maaleht