Soome tööle asumisel

  • Elamisluba registreerida politseis (pass, tööleping, passipilt, tasu 45 €).

Lisainfo: www.poliisi.fi

 

  • Isikukoodi saab taotleda elukohajärgses magistraadist (maistraatti). Mõnedel juhtudel võib avalduse esitada ka Kelale või maksuametile. Kui registreerid end oma elukohalinna või -valla magistraadis, siis märgitakse sind selle linna või valla elanikuks. Elanikel on õigus kasutada näiteks linna või valla sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Lisainfo: http://www.maistraatti.fi/ 

  • Kohanemisplaan ja- toetus. Soomes elukohalinna või -valla töötul, kes tööturutoetuse ja/või toimetulekutoetuse alla kuuluval immigrandil on õigus saada kohanemisplaan ja kohanemistoetust. Kohanemisplaanis lepitakse kokku, kuidas immigrant tutvub oma uue elukohariigiga, õpib riigi keelt, täiendab oma ametioskusi ning hangib muid vajalikke teadmisi ja oskusi.

Lisainfo: Siseministeerium (Sisäasiainministeriö) www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/

 

  • Tulumaksukaart (Verokortti) Tööandjale antava tulumaksukaardi saab maksuametist. Kui taotled tulumaksukaarti, peab Sul olema Soome isikukood.

Lisainfo: Maksuamet www.vero.fi

 

  • Kela kaart.  Sotsiaalkindlustuskaarti saab taotleda Pensioniametist, Kela kaarti on kergem taotleda, kui omad Soome isikukoodi. Kela kaart annab õiguse saada haiguskindlustust.

Lisainfo: Kela www.kela.fi

 

  • Tööpension koguneb nendel isikutel, kes on Soomes töötanud.

Lisainfo: Pensionikaitsekeskus (Eläketurvakeskus) http://www.etk.fi/

 

  • Õnnetusjuhtumikindlustus.Tööandja on kohustatud võtma oma töötajale õnnetusjuhtumikindlustuse.

Lisainfo: Õnnetusjuhtumikindlustusfirmade Liit (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto) www.tvl.fi

 

  • Töötuna Saad end arvele võtta ja tööd otsida kohalikus Tööturuametis üle kogu Soome (Työvoimatoimistot)

Lisainfo:Tööturuamet (Työvoimatoimistot) www.mol.fi