20.     ETKA struktuuriüksuseks on osakond

 

20.1.  ETKA Osakond moodustatakse vähemalt viie ühes äriühingus, muus juriidilises   isikus, selle struktuuriüksuses või piirkonnas töötavate ETKA liikmete  ettepanekul        

20.2.  ETKA piirkondliku tegevuse   koordineerimiseks  võib ETKA juhatus moodustada piirkondi,  mille tegevust  piirkonnas koordineerib ETKA piirkonna koordinaator.

20.3.  ETKA tegevuse paremaks koordineerimiseks võib ETKA juhatus moodustada  sektoreid.

20.4.  ETKA osakonna  juhtimisorganid on osakonna üldkoosolek ja juhatus.

20.5.  ETKA osakonna üldkoosoleku  pädevus:

20.5.1 Kinnitab osakonna tegevuskava ja eelarve;

20.5.2 Kuulab ära osakonna juhatuse aruande ja annab hinnangu osakonna tegevusele

aruande perioodil;

20.5.3 Valib usaldusisiku(d) /osakonna juhatuse liikmed, delegaadid ETKA

konverentsile ja  ETKA volikogu liikmed ja otsustab nende volituste tähtajad

20.5.4 Esitab kandidaadid ETKA  juhtorganite ja töörühmade koosseisu;

20.6    Osakonna üldkoosoleku  läbiviimine.

20.6.1 Korralise  üldkoosolek kutsub kokku juhatus vähemalt üks (1) kord aastas;

20.6.2 Erakorraline üldkoosoleku kutsub osakonna juhtus kokku   vähemalt  kahe

osakonna juhatuse liikme – või 1/3 ametiühingu  liikmete nõudmisel;

20.6.3 Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kui osakonna üldkoosolek ei ole

kvoorumi  puudumise tõttu otsustusvõimeline, kutsub osakonna juhatus kokku uue osakonna üldkoosoleku sama päevakorraga ühe nädala jooksul. Sama päevakorraga kokku kutsutud uus koosolek on  otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm  liiget.

20.7.  Osakonna tegevust juhib  osakonna juhatus. Juhatus moodustatakse kolmeks

aastaks. Juhatuse liikmete alammäär on üks inimene ja ülemmäär viis inimest.

(v.a.juriidilised isikud). Osakonna juhatus koosneb  ETKA usaldusisikust ja   juhatuse liikmetest. Usaldusisik juhib juhatuse tööd.

20.7.1 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadustele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolek on  otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;

20.7.2. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata (elektroonilise

hääletamise korral­damiseks) saadab ETKA esimees juhatuse liikmetele otsuse

projekti ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm        päeva ja pikem kui pikem kui seitse päeva. Juhatuse liikmed, kes ei saada vastust määratud tähtaja jooksul, loetakse eelnõule vastu hääletatuks.

20.8.    ETKA osakonna juhatuse pädevus:

20.8.1  kutsub kokku üldkoosoleku;

20.8.2  esindab ja kaitseb tööandja ees ETKA  liikmete huve;

20.8.3  juriidiline isik sõlmib tööandjaga kollektiivlepinguid ja muid kokkuleppeid;

20.8.4  teostab kontrolli sõlmitud kollektiivlepingute ja teiste kokkulepete täitmise üle;

20.8.5  korraldab osakonnas olevate ETKA liikmete esindamist töövaidlustes;

20.8.6 korraldab igakülgset osakonna tegevust ja annab aru osakonna üldkoosolekule;

20.8.7  peab osakonna ametiühinguliikmete registrit;

20.8.8  informeerib ETKA juhatust kirjalikult toimunud juhatuse valimisest.

20.8.9  vabastab osakonna juhatuse liikme isikliku sooviavalduse alusel;

20.8.10 otsus osakonna juhatusest väljaarvamise kohta loetakse vastuvõetuks kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest: