Töölepingu erakorraline lõpetamine tööandja rikkumise tõttu. Kuidas edasi?

 

10.07.2010

Allikas: Töötukassa

 

Töötaja ütleb erakorraliselt töölepingu üles tööandjapoolse töölepingu rikkumise tõttu. Millised dokumendid tuleb esitada inimesel Töötukassale, kes soovib ennast töötuna arvele võtta?


Kui erakorraline ülesütleja soovib end töötuna arvele võtta, siis esitab ta töötukassale koos töötuna arvelevõtmise avaldusega koopia erakorralisest ülesütlemise avaldusest, täpselt samal moel nagu hüvitise taotlemiseks. Töötuna arvelevõtmise erandiks on see, et arvele võetakse isik kindlasti, kui ta vastab ülejäänud töötuna arvelevõtmise tingimustele. Kui hiljem töövaidluskomisjoni otsusega muudetakse midagi töösuhte lõpetamise osas, siis muudame või tunnistame kehtetuks vastavalt ka töötuna arvelevõtmise otsuse.

Töötuskindlustushüvitise taotlemiseks tuleb hüvitise taotlemise avaldusele lisada töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldus kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis, st. avaldus peab olema motiveeritud ja välja toodud töötaja seisukohad, miks rikub tööandja tema arvates kokkulepitud tingimusi ja viitab ka TLS §-le, mille alusel ta soovib töölepingu üles öelda. Töölepingu ülesütlemise avalduse saab lugeda kehtivaks, kui tööandja ei ole seda töövaidluskomisjonis või kohtus vaidlustanud. Kui tööandja on selle avalduse vaidlustanud, siis ei saa lugeda ülesütlemise avaldust kehvivaks ja peame ära ootama töövaidlusorgani lahendi.
Kui tööandja on töötajapoolse töölepingu erakorralise ülesütlemisega nõus, siis kõige lihtsam on esitada tööandja tõend kindlustatule, kus kirjas lepingu lõpetamise aeg ja alus.