Õiguskantsler: haige- ja töötukassa reservi kasutamine on seadusega vastuolus

23. august 2017

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on haigekassa ja töötukassa reservide kasutamine riigi jooksvate kulutuste katmiseks haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seadusega vastuolus ja see vastuolu tuleks likvideerida.

Eesti haigekassa seadus ja töötuskindlustuse seadus lubavad Eesti haigekassa ja Eesti töötukassa vara hoida riigi kontsernikonto koosseisu kuuluval arvelduskontol. Samade seaduste seletuskirjas sõnastatakse, et töötukassa ja haigekassa on avalik-õiguslikud isikud, mille põhiülesanded ja finantseerimine on täpselt seadustega reguleeritud.


Nende raha saab kasutada eranditult vaid nende ülesannete täitmiseks. Lähtudes haigekassa ja töötukassa loomisel sõnastatud eesmärkidest, pidas riigikogu oluliseks muu hulgas ka eelarvete ranget eraldatust ja kindlustusmaksete sihtotstarbelist kasutamist, ütles õiguskantsler Ülle Madise kirjas riigikontrollile.


Samas võib riigieelarve seaduse ning selle seletuskirja kohaselt rahandusministeeriumile hoiule antud juriidiliste isikute raha kasutada tingimusel, et ministeerium võimaldab igal ajal neile kuuluvate vahendite arvel teha väljamaksed haigekassale ning töötukassale pandud ülesannete täitmiseks.


Seetõttu ei arvesta riigieelarve seaduse sõnastus haigekassa ja töötukassa eesmärkide ning neile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele pandud mitmete piirangutega nende vara kasutamisel ega ole kooskõlas haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seadusega, mis räägivad üksnes raha hoidmisest. Seega on kehtivad õigusnormid vastuolus ning need tuleb viia üksteisega kooskõlla, märkis Madise.


«Eesti haigekassa ja Eesti töötukassa jaoks vastavalt sotsiaalmaksust ja töötuskindlustuse maksest kogutud ning hetkel kasutuseta seisva raha kasutamine riigi jooksvate kulude katteks võib olla põhimõtteliselt võimalik ja mõistlik. Sel juhul ei ole vaja riigil võtta laenu ega tasuda laenult intresse. Kui riigikogu soovib lubada sellist rahakasutust, tuleb see seadustega selgelt ette näha. Praegu on seadused omavahel vastuolus,» lisas Madise.


2012. aasta alguses läksid haigekassa ja töötukassa kontod ja nendel olevad vahendid riigi

kontsernikonto koosseisu, mille eesmärk oli suurendada valitsussektori rahavoo juhtimiseks vajalikku likviidsust ja tõhustada rahavoo juhtimist.


Rahandusministeeriumi kommentaar:

«Hindame õiguskantsleri kaalutletud ja tasakaalukat arvamust. Selle järgi ei riku praegusel viisil töötukassa ja haigekassa raha hoidmine riigikassas kehtivat õigust.


Riigikontrolli soovitustest lähtuvalt muudeti hiljuti riigieelarve seaduse sõnastust, et seaduse mõte oleks ühemõtteliselt ja selgelt arusaadav. Kui see on vajalik, võib täpsustada ka haigekassa seaduse ja töötukassa seaduse sõnastust.


Haigekassa ja töötukassa rahavoo konsolideeritud juhtimine riigikassas annab meile olulist säästu ja jätab ära tarbetuid kulusid.


Riigikassa maksab haigekassale ja töötukassale nende hoiuste eest intressi ja tagab, et haigekassa ja töötukassa saavad vajadusel oma raha kohe kasutusele võtta.


Praegune süsteem on olnud kasutusel 2011. aastast, kui riigikogu otsustas valitsussektori rahavoo tõhusamaks juhtimiseks liita haigekassa ja töötukassa pangakontod riigi kui kontserni pangakontode ühtsesse süsteemi, kus rahandusministeerium juhib rahavoogu ühtsete põhimõtete alusel.


Ka õiguskantsler tõdeb, et haigekassa ja töötukassa saavad oma väljamakseid takistusteta teha. Võime tõdeda, et praegu pole vajadust kehtivat korda sisuliselt muuta."                                                                                                     


Allikas: Postimees