Ametiühingud on Euroopa Liidus tunnustatud töötajate esindaja

5. märts 2012

Euroopa Liit peab ametiühingute ja tööandjate ühenduste kui sotsiaalpartnerite rolli ülimalt oluliseks töö-, sotsiaalkaitse, tööhõive ja töökeskkonna poliitikate kujundamisel ja teostamisel. See on selgelt ja ühemõtteliselt sätestatud 2009.a jõustunud Euroopa Liidu toimimise lepingu (nn Lissaboni lepingu) artiklis 154.Samuti on Euroopa Liit kehtestanud rea õigusakte, mis seadustavad töötajate kaasamise kohustuse ja protseduurid. Samas puudub Euroopa Liidul pädevus sekkuda liikmesriikide töösuhete korraldusse, nagu ka sotsiaalpartnerite tegevusse.

Seetõttu ei vasta tegelikkusele väide, nagu püüaks Euroopa Komisjon „ametiühinguid kuidagi reguleerida”. EL järgib kõrvalekaldumatult Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) asutamisel 1920.a. fikseeritud kolmepoolsuse põhimõtet ja austab sotsiaalpartnerite sõltumatust.

Eelnevast tulenevalt ei telli ega korralda EL uuringuid, andmaks hinnanguid sotsiaalpartnerite organisatsioonide tegevusele. Kohatu on esitada emotsionaalseid, faktidega kinnitamata seisukohti ametlike tulemuste ja järeldustena või EL seisukohtadena, eriti juhul, kui nn uuring piirdus vaid 12 intervjuu ja mõne fookusgrupiga.

„Ametiühingud on lahutamatu osa normaalsest kodanikuühiskonnast, kus töötajad ühiselt seisavad oma huvide eest ja on partneriks nii tööandjatele kui ka valitsusele,” ütles Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga. „Ei ole üllatav, et see ei pruugi igaühele meeldida.”

Lisateave:

Harri Taliga, EAKL esimees     55 53 48 40